Напрями підготовки:

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

Денна форма

Заочна/ дистанційна форма

Терміни навчання на базі атестату про повну загальну середню освіту.

Зарахування на 1 курс.

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Управління персоналом та економіка праці

4,0 р.

4,6 р.

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

Облік, аналіз і аудит

4,0 р.

4,6 р.

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінансовий менеджмент

4,0 р.

4,6 р.

073 Менеджмент

Економіка та управління бізнесом

4,0 р.

4,6 р.

08 Право

081 Право

Комерційне та трудове право

4,0 р.

4,6 р.

Терміни навчання на основі диплома молодшого спеціаліста відповідного напряму

Зарахування на 3 курс.

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Управління персоналом та економіка праці

2,0 р.

2,6 р.

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

Облік, аналіз і аудит

2,0 р.

2,6 р.

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінансовий менеджмент

2,0 р.

2,6 р.

073 Менеджмент

Економіка та управління бізнесом

2,0 р.

2,6 р.

08 Право

081 Право

Комерційне та трудове право

2,0 р.

2,6 р.

Терміни навчання на основі диплома молодшого спеціаліста невідповідного напряму

Зарахування на 2 курс.

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Управління персоналом та економіка праці

3,0 р.

3,6 р.

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

Облік, аналіз і аудит

3,0 р.

3,6 р.

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінансовий менеджмент

3,0 р.

3,6 р.

073 Менеджмент

Економіка та управління бізнесом

3,0 р.

3,6 р.

08 Право

081 Право

Комерційне та трудове право

3,0 р.

3,6 р.

Підготовка магістрів за освітньо-професійною програмою магістр

Бакалавр, спеціаліст зі споріднених напрямів / спеціальностей

Бакалавр, спеціаліст, магістр з неспоріднених напрямів / спеціальностей

Денна

Заочна

Денна

Заочна

1,6 р.

1,6 р.

1,6 р.

2,0 р.


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПРАВОЗНАВСТВО»

      Діяльність юриста - надзвичайно багатогранна: від участі у створенні законів або їх тлумаченні до використання і застосування їх на професійному рівні. Він повинен мати глибокі і різноманітні знання, певний професійний і життєвий досвід, бути принциповим і наполегливим, сумлінно виконувати службові обов’язки, дотримуватися законності та вірності присязі.

      Фахівець-правознавець - це професіонал в області господарсько-правової, кримінальної, судової, адміністративної діяльності в організаціях і установах різних форм власності, органах державної влади, управління і правоохоронних органах, а також у наукових і навчальних закладах.

      Рівень професійних завдань, котрі вирішуватимуться спеціалістом із права, обумовлюється необхідністю забезпечення потреб юридичної практики, а також його академічною та професійною мобільністю, можливістю отримання вищих кваліфікаційних рівнів і наукових ступенів.


Посади, які може займати фахівець за спеціальністю

  • в органах правосуддя – секретаря, секретаря судового засідання, судового виконавця, спеціаліста І та ІІ категорії господарського суду, завідувача канцелярією районного, міського, обласного суду, розпорядника суду;
  • в органах самоврядування і виконавчої влади – секретар сільської та селищної Рад народних депутатів, інспектора приймальних, загальних і інших відділів виконавчих комітетів Рад народних депутатів, секретаря-референта;
  • в установах юстиції – спеціаліст І та ІІ категорії органів РАЦСу, консультанта нотаріальної контори, відповідального секретаря, керуючого справами президії колегії адвокатів, кодифікатора, архіваріуса.
  • в органах внутрішніх справ і митного контролю – дізнавальника, молодшого слідчого, інспектора митної служби ІІІ рангу, старшого інспектора з паспортної роботи.
  • в юридичній службі народного господарства – юрисконсульта, претензіоніста, інспектора по кадрах, секретаря-референта, завідувача канцелярією підприємств, установ, організацій та інші.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

      Спеціальність «Облік і аудит» відкриє для вас таємниці формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємством, дасть змогу оволодіти мистецтвом бухгалтера і аудитора.

      Основними фаховими дисциплінами зі спеціальності «Облік і аудит» є: бухгалтерський облік, аудит, економічний аналіз, касові операції, комп’ютерні системи 1С: «Підприємство», управлінський облік, аудит персоналу, аудит управлінської діяльності, організація обліку на підприємствах малого бізнесу, облік у бюджетних установах, судово-бухгалтерська експертиза, звітність підприємства.

      Випускники спеціальності можуть обіймати посади: головного бухгалтера, головного касира, головного ревізора, головного економіста, завідуючого касою, начальника бюро, начальника контрольно-ревізійного відділу, начальника планово-економічного відділу, начальника централізованої бухгалтерії, керівника групи обліку, аудитора, бухгалтера.


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»

        Метою підготовки фахівців в області фінансів і кредиту є формування професійних навиків у сфері організації і функціонування фінансової системи, банківської системи, страхування, податків і оподаткування, управління фінансами фірми.

        Економіст за фахом "Фінанси і кредит” готується до професійної роботи у фінансових органах державного, регіонального і муніципального рівнів; банках, біржах, страхових компаніях, інвестиційних фондах, економічних службах підприємств і організацій всіх форм власності, на посадах, що вимагають вищої економічної освіти.

        Спеціальність "Фінанси і кредит” надає комплекс знань в області державних і муніципальних фінансів, банківської і страхової справи, грошового обігу, фінансового менеджменту, ринку цінних паперів, податків і оподаткування, оцінки вартості бізнесу.

      Посади, які може займати фахівець за спеціальністю: брокер (посередник) з цінних паперів; дилер (продавець) з цінних паперів; маклер біржовий;агент страховий; інспектор кредитний; інспектор обмінного пункту; інспектор податковий; інспектор-ревізор;інспектор і з інвентаризації та інші.


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІКА ПРАЦІ»

      «Кадри вирішують все!». Кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці», яка за умов ринкової моделі економіки є найбільш престижною та вельми дефіцитною спеціальністю, що користується великим попитом на ринку праці України.

      В процесі оволодіння спеціальністю «Управління персоналом і економіка праці» вивчаються дисципліни: економіка праці, економіка праці в організації, економіка праці і соціально-трудові відносини, ринок праці, управління персоналом, мотивація персоналу, менеджмент персоналу, управління трудовими ресурсами, нормування праці.

      Фахівець з управління персоналом і економіки праці може працювати в сферах: менеджменту персоналу, планування ділової кар’єри, стратегії управління персоналом підприємства та соціального розвитку. Менеджер з управління персоналом планує і здійснює підбір працівників, їх фахове навчання та розвиток, мотивацію діяльності й основні системи стимулювання, здійснює управління кар’єрою та оцінку роботи.